Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Munkaközösségek, szervezetek

 • ALSÓS TANÍTÓK munkaközössége

vezető: Kiss Andrea

 

 • FELSŐS TANÁROK munkaközössége

vezető: Csátaljayné Áder Patrícia

 

A munkaközösség vezető feladatai: 

A munkaközösség-vezető az intézmény szakmai középvezetője. Feladata az osztályfőnökök (felsőben a szaktanárok, alsóban a tanítók) munkájának koordinálása, segítése és ellenőrzése, az általános rend és fegyelem ellenőrzése, az ügyeleti rendszer koordinálása.

 • összeállítja a munkaközösség éves programját
 • elkészíti az órarendet az igazgatóhelyettes segítségével
 • feladata az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése
 • félévenként legalább egy tanórán hospitál a munkaközösség tagjainál
 • a tanulók szociális, családi és kulturális hátterének, érdeklődési körének, egyéni adottságainak, képességeinek feltárása
 • a beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kísérése, pedagógiai segítése
 • kapcsolattartás és együttműködés az óvodával, alsó és felső tagozattal
 • alkotó együttműködés - a tennivaló koordinálása – a szülői közösséggel és napközivel, tanulószobával
 • javaslattétel a nevelési értekezletek témáira
 • összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára a munkaközösség tevékenységéről
 • osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal közösen folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulásban lemaradók felzárkóztatását
 • javaslatot tesz jutalmazási ügyekben
 • helyi tanulmányi versenyek ügyeinek intézése
 • tagozati szintű rendezvények szervezése

 

 • Szülői Szervezet

A Szülői Szervezet célja az oktató-nevelő munkát együttműködé­sükkel segítő szülők összefogása a nevelés és az oktatás minőségének javítása érdekében.

Jogszabály előírása szerint az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki,tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől.             

A Szülői Szervezet fő feladata a szülők hiteles tájékoztatása a szülőket és a tanulókat érintő jogszabályokról és más megszerzett információkról, továbbá a szülői igények, panaszok összegyűjtése és továbbítása az intézményvezető felé.

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=23

 

Iskolánkban működő Szülői Közösség tagjait az évfolyamok osztályaiból a szülők választják meg.

Minden osztályból 2 fő képviseli az adott osztály szüleit.