Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Munkaközösségek, szervezetek

 • ALSÓS TANÍTÓK munkaközössége

vezető: Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna

 

 • FELSŐS TANÁROK munkaközössége

vezető: Szemző Eszter

 

A munkaközösség vezető feladatai: 

A munkaközösség-vezető az intézmény szakmai középvezetője. Feladata az osztályfőnökök (felsőben a szaktanárok, alsóban a tanítók) munkájának koordinálása, segítése és ellenőrzése, az általános rend és fegyelem ellenőrzése, az ügyeleti rendszer koordinálása.

 • összeállítja a munkaközösség éves programját
 • elkészíti az órarendet az igazgatóhelyettes segítségével
 • feladata az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése
 • félévenként legalább egy tanórán hospitál a munkaközösség tagjainál
 • a tanulók szociális, családi és kulturális hátterének, érdeklődési körének, egyéni adottságainak, képességeinek feltárása
 • a beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kísérése, pedagógiai segítése
 • kapcsolattartás és együttműködés az óvodával, alsó és felső tagozattal
 • alkotó együttműködés - a tennivaló koordinálása – a szülői közösséggel és napközivel, tanulószobával
 • javaslattétel a nevelési értekezletek témáira
 • összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára a munkaközösség tevékenységéről
 • osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal közösen folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulásban lemaradók felzárkóztatását
 • javaslatot tesz jutalmazási ügyekben
 • helyi tanulmányi versenyek ügyeinek intézése
 • tagozati szintű rendezvények szervezése

 

 • Szülői Szervezet

A Szülői Szervezet célja az oktató-nevelő munkát együttműködé­sükkel segítő szülők összefogása a nevelés és az oktatás minőségének javítása érdekében.

Jogszabály előírása szerint az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki,tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől.             

A Szülői Szervezet fő feladata a szülők hiteles tájékoztatása a szülőket és a tanulókat érintő jogszabályokról és más megszerzett információkról, továbbá a szülői igények, panaszok összegyűjtése és továbbítása az intézményvezető felé.

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=23

 

Iskolánkban működő Szülői Közösség tagjait az évfolyamok osztályaiból a szülők választják meg.

Minden osztályból 2 fő képviseli az adott osztály szüleit.

        1. osztály   Tóth Kinga, Tóth Mónika 

2. osztály  Taschek Krisztina, Tóth Kinga        

3. osztály   Baloghné Czuppon Tünde, Ligeti Katalin 

4. osztály   László Tímea, Kocsis Zoltán

5. osztály   Kiss Judit, Némethné Márk Mónika

6. osztály   Zach Beatrix, Magyarász Katalin

7. osztály   Biró - Horváth Rita, Fodorné Tompos Szilvia

8. osztály   Kassainé Sümegi Zsuzsanna, Molnárné Újvári Emese

 

 

Szülői Közösség elnöke:    Biró - Horváth Rita